Kto jest najważniejszy?

Nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Mleko wam dawałem, a nie pokarm stały, bo byliście słabi; zresztą i nadal nie jesteście mocni. Ciągle przecież jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku? Skoro jeden mówi: «Ja jestem Pawła», a drugi: «Ja jestem Apollosa», to czyż nie postępujecie tylko po ludzku?

Kimże jest Apollos? Albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan. Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost – Bóg. Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno; każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś – uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. 1 Kor 3, 1-9

Wyobraź sobie zmartwionego św. Pawła, który po mistrzowsku przywołuje do porządku jedną ze wspólnot kościoła. Jego serce z pewnością krwawiło, gdy słyszał o wewnętrznych podziałach. Ten słynny misjonarz zaczyna od wydobycia na wierzch typowo cielesnego myślenia swoich odbiorców, którzy przywiązują się do ludzi zamiast do Boga. Św. Paweł perfekcyjnie mówi, że ten, który sieje i ten, który podlewa, stanowią jedno. Oni nie powinni się wywyższać i chlubić tym, co robią, ponieważ sami niewiele znaczą, a Pan w swoim czasie odda każdemu według jego starań. Natomiast prawdziwe znaczenie ma Bóg, który daje wzrost.

Patrząc tak bardzo życiowo – te słowa są dobrą lekcją dla kapłanów, nauczycieli, wychowawców, rodziców i w ogóle wszystkich, którzy komuś pomagają. Jesteśmy jedną rodziną, która ma ten sam cel – dojście do Boga i uwielbianie Go w wieczności. Nie potrzeba na tej drodze rywalizować, ponieważ w swoim czasie każdy zostanie rozliczony ze swoich starań. Nie warto także zbytnio wierzyć w siebie i swoje możliwości, ponieważ to Bóg daje konkretny wzrost i to On jest zawsze najważniejszy. Tylko z Nim można prowadzić prawdziwie święte życie. Dlatego też mimo satysfakcjonujących osiągnięć w prowadzeniu innych lub siebie, miej zawsze pokorne mniemanie, że jesteś tylko słabiutkim narzędziem w rękach Pana.

Ci, których czyny wydawały się chwalebne, upadli najniżej; widziałem, że ci, którzy spożywali chleb aniołów, rozkoszowali się młótem wieprzów. Nie może istnieć świętość, jeśli Ty odejmiesz pomoc; na nic zda się mądrość, jeśli przestaniesz prowadzić; nic nie znaczy siła, jeśli przestaniesz podtrzymywać. Opuszczeni przez Ciebie, upadamy i giniemy; nawiedzeni zaś, dźwigamy się i powracamy do życia. Chwiejemy się, lecz Ty nas umacniasz, słabniemy, lecz Ty napełniasz nas gorliwością. Głębia wyroków Twoich o mnie pochłonęła wszelką próżną chwałę. Czymże jest każde stworzenie przed Tobą: „Czyż glina chełpić się będzie wobec Tego, kto ją kształtuje?” Jak może chełpliwie przemawiać ten, kto szczerze poddał swe serce Bogu? Kto stał się sługą prawdy, tego cały świat nie uczyni pysznym, i kto całą nadzieję złożył w Bogu, tego nie poruszą żadne pochwały. (O naśladowaniu Chrystusa)

Bardzo spodobało mi się zdanie mówiące o słudze prawdy, którego świat nie uczyni pysznym i nie popsują go żadne pochwały. To jest klucz. Żyj w prawdzie o sobie. Pamiętaj, że jesteś tylko malutkim człowieczkiem na tej ziemi.

Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili Go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. Łk 4, 38-39

Wybrałem ten krótki fragment z dzisiejszej Ewangelii, żebyś znalazł swoją gorączkę i poprosił Jezusa o uzdrowienie. Może Twoja gorączka jest spowodowana tym, że cały czas za dużo myślisz, kalkulujesz i wciąż twierdzisz, że wszystko jest zależne tylko od Ciebie. Oddaj to Jezusowi i przestań się wreszcie lękać.

Panie, Ty jesteś zawsze pierwszy i najważniejszy. Proszę Cię o łaskę głębokiej pokory, abym niestrudzenie siał oraz podlewał dla Twojej chwały i nigdy nie wynosił się ponad Ciebie.

oraz

Dodaj komentarz