Wszyscy ujrzą

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże». Łk 3, 1-6

Przyjdzie taki dzień, że wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Pytanie tylko, czy ujrzą tylko zewnętrznie, czy swoim sercem? Czy społeczeństwo będzie gotowe na wcielone Słowo tak jak był gotowy Jan Chrzciciel? Czy ich drogi będą wyprostowane, a serca czyste? Wielu było ważnych za czasów Chrystusa, a jednak nie otworzyli się na łaskę widzenia Boga żywego. Jak jest dzisiaj? Jaki jest stan Twojego serca i Twoich oczu?

Może przeżywasz kolejny tradycyjny Adwent, a za chwile kolejne tradycyjne Boże Narodzenie. Może zewnętrznie coś tam będzie dokonywało się na Twoich oczach, ale Twoje serce znowu nawet zbytnio nie zadrży. Jak otworzyć prawdziwie swoje wnętrze? Potrzeba iść do najszczerszej, najpokorniejszej i najbardziej otwartej na słowo spowiedzi. Trzeba uznać przed Bogiem swoją małość. Oddać to, co obciąża i zanieczyszcza życie. Postawić Chrystusa w centrum wszystkich swoich relacji. On już poprowadzi Twoje nowe, czyste serce. On da Ci wzrok, który miał Jan Chrzciciel.

Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, który przynosimy przez Jezusa Chrystusa, na chwałę i cześć Boga. Flp 1, 6. 8-11

Doskonalić się w miłości bardziej i bardziej… Pozwolić Bogu, aby w pełni oczyścił serce i przygotował je na powtórne przyjście Syna Bożego. Nie ma nic ważniejszego. Kto pójdzie tą drogą wygra najszczęśliwszą wieczność.

Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! Albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię twe u Boga na wieki będzie nazwane: «Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności!»

Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem. Ba 5, 1-9

Każdy, kto pójdzie drogą Chrystusa, otrzyma szatę chwały. Życzę sobie i Tobie, abyśmy znaleźli się kiedyś w pochodzie świętych idących przed Boży tron…
Panie Jezu, Słowo Odwieczne, dziękuję za codzienne przychodzenie do mnie w Piśmie świętym i w Eucharystii. Prostuj Panie wszystkie moje wewnętrzne nierówności, abym był naprawdę gotowy na Twoje powtórne przyjście.
Maryjo, Matko Słowa Bożego, dziękuję za codzienne kierowanie mnie ku słowom Twego Syna.
Św. Józefie, dziękuję za Twoją troskę i miłość. Prowadź mnie odważnie drogą Jezusa Chrystusa.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz