Moc Pańska

Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała. Ps 118, 16

Wiele cudów dokonał Jezus. Tym razem okazał swą moc i potęgę miłości. Wziął na siebie całą niewdzięczność ludzkości i każdy grzech. Pozwolił zniszczyć doszczętnie swoje najświętsze Ciało, aby w końcu zmartwychwstać i ukazać, kto jest Panem życia i śmierci.

Uniż się dzisiaj przed Jezusem i Jego potęgą. Powiedz z serca: DZIĘKUJĘ. I żyj w prawdziwej zażyłości serca ze Zmartwychwstałym.

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. Dz 10, 34a. 37-41

Ty także możesz być przy jednym stole ze Zmartwychwstałym. Spożywaj Jego Ciało i bądź uczestnikiem najwspanialszej duchowej uczty. Przyjmij dzisiaj Komunię z głęboką wiarą. Będą patrzeć na Ciebie zastępy aniołów w uniżeniu przed Zmartwychwstałym, który przychodzi do Twojego serca i prowadzi je do kolejnego duchowego zmartwychwstania.

Bracia: Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Kol 3, 1-4

Wiedź życie ukryte z Chrystusem w sercu. Przyjdzie dzień, kiedy ukażesz się w chwale z Trójcą Świętą, Maryją, aniołami i świętymi.

Bracia: Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy. 1 Kor 5, 6b-8

Niech Twoje serce będzie pełne czystości i prawdy. Nie zakwaszaj je żadnym grzechem i złośliwościami przy świątecznym stole. Promieniuj światłem Zmartwychwstałego…

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?»

Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli».

Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił».

Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?» W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba. Łk 24, 13-35

Zobacz Jezusa zmartwychwstałego, który idzie z Tobą w drodze i siada przy stole. Objaśnia Ci pisma. Pociesza i daje nawet najdrobniejsze wskazówki. Wejdź z Nim w taką relację. Twoje serce jeszcze nie raz zapała gorącą miłością.
Jezu, Zmartwychwstały Panie, dziękuję za Twoje zwycięstwo nad śmiercią, piekłem i szatanem. Proszę, zwyciężaj stale w moim sercu!
Maryjo, kochana Mamo, która radujesz się dzisiaj z zastępami aniołów i świętych, pomóż mi głosić Dobrą Nowin ę o Zmartwychwstałym dla tych, którzy jeszcze trwają w śmierci grzechu.
Św. Józefie, proszę, pomóż nam głosić chwałę Bogu za DZIEŁO ODKUPIENIA.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz