Jest ponad wszystkim

Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi. J 3, 32-36

Jezus przyszedł z nieba i wciąż przychodzi na każdej Mszy świętej. ON JEST PONAD WSZYSTKIM! Żywa obecność Jezusa Chrystusa na każdej eucharystii powinna być dla Ciebie najważniejsza, powinna być ponad wszystkim, co jest ziemskie! Czy tak jest? Czy Chrystus jest pierwszy w Twoim sercu i umyśle, w Twojej rodzinie i każdej chwili Twojego dnia?

Otwórz się na Boga, a otrzymasz Ducha bez miary i życie wieczne. Miej otwarte serce i idź do tych, nad którymi wisi gniew Boży. Mów im prawdę o Bogu. Jak nie przyjmą Twoich słów, to pokutuj za nich i błagaj przez Niepokalane Serce Maryi o ratunek dla ich dusz.

Gdy słudzy przyprowadzili apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał: «Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego Człowieka?»

«Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na miejscu po prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni». Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić. Dz 5, 27-33

Napełnić miasta i kraje Bożą nauką płynącą prosto z nieba od Ducha Świętego. To jest zadanie dla prawdziwie wierzących. Kto słucha Bożych natchnień, ten wie, że trzeba coraz mocniej i wyraźniej głosić Ewangelię, by ludzie otrząsnęli się z bożków tego świata. Już jest najwyższy czas, aby skończyć z: pychą, próżnością, niedowiarstwem, lenistwem, nieczystościami, materializmem, egoizmem, nieumiarkowaniem, zazdrością, chciwością, gniewem itd.! Wyrzekaj się tego wszystkiego w imię Jezusa Chrystusa. Przylgnij do Najświętszego Serca Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi, a będziesz prawdziwie bezpieczny.

Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy,
ale Pan go ze wszystkich wybawia. Ps 34, 20

Za życie w posłuszeństwie Bogu i Ewangelii wycierpisz wiele od ludzi tego świata. Nie lękaj się kamienowania. Pan wybawi Cię od wszystkich nieszczęść, które są niezgodne z Jego wolą.
Duchu Święty, prowadź mnie, abym mężnie głosił Twoje słowa do ludzi, nad którymi wisi gniew Boży!
Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, proszę, wstawiaj się za mną niegodnym Twym sługą, abym był wierny woli Bożej.
Św. Józefie i św. Ludwiku, proszę, poruszajcie niebo, aby ratować zagubionych w próżnościach tego świata.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz