7 zasadzek

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia. Łk 8, 1-3

W dzisiejszej krótkiej Ewangelii można dostrzec potęgę Jezusa Chrystusa. On uwalniał i nadal uwalnia ludzi od złych duchów i chorób. Czy wierzysz w to? Bóg dał mi łaskę już nie tyko wierzyć, ale i widzieć uwolnienia i mieć pewność o Jego mocy. Wiem, co piszę. Obrazy, w których doświadczam potęgi Bożej, mocno zapisują się w moim sercu.

Myślę, że warto dzisiaj przypominać ludziom o wszechmocy Boga oraz o zbyt łatwym wchodzeniu ludzi w grzech. Jest coraz więcej osób zniewolonych wieloma demonami. Ci ludzie bardzo cierpią. Szukają pomocy. Jeżdżą, gdzie się da, aby być uzdrowionym. Świadome wejście w grzech ciężki, to nie jest jakaś tam życiowa przygoda. To jest potężna rana zadana Bogu, Kościołowi i samemu sobie! Nie można tego bagatelizować!

Wyrzeknij się dzisiaj wszelkich swoich grzechów. Błagaj o uzdrowienie. Idź do spowiedzi i z głębokim żalem przeproś za życie po swojemu. Gdy będziesz czuł jakieś zniewolenie grzechem, proś kapłana o modlitwę uwolnienia. Uwierz mi, że otrzymasz łaskę uzdrowienia.

Wielkim zaś zyskiem jest pobożność w połączeniu z poprzestawaniem na tym, co się ma. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, popadają w pokusę i w zasadzkę diabła oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zbłądzili z dala od wiary i sobie samym zadali wiele cierpień.

Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. 1 Tm 6, 6-12

Uważaj na zasadzki diabła. Największe z nich to: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo. Często jest tak, że jak wpadniesz w jedną pułapkę, to zaraz przyjdą niemili koledzy kryjący się za innymi grzechami. I tak niektórzy są potężnie powiązani wieloma nałogami…

Nigdy nie czekaj ze spowiedzią. Nie igraj ze złem. Nie dokładaj sobie grzechów. Ucinaj natychmiast więzy zła. Buduj żywą relację z Bogiem poprzez sakramenty i słowo Boże. Szukaj doświadczonego kapłana i proś o radę, jak żyć w wolności dziecka Bożego.

Jezu Chryste, dziękuję za łaskę poznania Twoje mocy w Ewangeliach oraz w życiu. Proszę Cię za wszystkimi zniewolonymi. Uwolnij ich z więzów demonów, w które wpadli. Okaż swoją moc i potęgę, aby ludzie głębiej poznali Twoją wszechmoc i oddali Tobie chwałę.
Maryjo, uzdrowienie chorych, módl się za nami grzesznikami.
Św. Józefie, proszę, wspieraj razem ze świętymi tych, którzy wpadli w szatańskie sidła.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Polecam jedno świadectwo:

Dodaj komentarz