Uważajcie!

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba „deszcz ognia i siarki” i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.

W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona». Pytali Go: «Gdzie, Panie?» On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy». Łk 17, 26-37

Jezus pragnie zaprosić mnie i Ciebie do postawy czujności i głębokiej miłości. W każdej chwili może przyjść kres tego świata. Zauważ, jaką postawę mamy wtedy przyjąć. Nie patrzeć na dobytek i w ogóle na nic. Jedynie w sercu gorąco pragnąć Boga i Jego miłosierdzia. Nie trzeba będzie wtedy szukać ratunku dla życia ziemskiego, lecz wiecznego.

Mocny jest także ten obraz, że nawet w jednym domu (a nawet w jednym łóżku) może być różny osąd poszczególnych członków rodziny. Bóg będzie nas sądził okrywając najgłębsze tajniki naszych sumień…

Druzgocący jest dzisiaj obraz wyłaniający się z ostatniego zdania Jezusa, gdy mówi o sępach gromadzących się przy padlinie. Czyżby ktoś mógł upaść w moralności tak nisko, że stałby się niczym padlina dla diabelskich sępów? Czyżby ktoś mógł się odwrócić aż tak bardzo od miłości i miłosierdzia Boga i z uporem trwać w grzechach śmiertelnych?

Boże Ojcze, błagam Cię za najbardziej zatwardziałymi grzesznikami, aby czym prędzej wrócili do Ciebie zanim pojawią się sępy pragnące rozszarpać ich poranione serca.

Maryjo, oddaję pod Twój płaszcz tych, którzy bronią się przed Bożą łaską. Uproś im szczere nawrócenie. Broń także mnie, abym nie dał się zwieść żadnej śmiertelnej pokusie.

Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, że według niego macie postępować. Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, co zdobyliście pracą, lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę. Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna. 2 J 6-9

Już wiesz, na czym polega miłość oraz kto jest zwodzicielem i antychrystem. Miej więc oczy i uszy szeroko otwarte.

Z całego serca swego szukam Ciebie,
nie daj mi odejść od Twoich przykazań.
W sercu swoim zachowuję Twe słowa,
aby nie zgrzeszyć przeciw Tobie. Ps 119, 10-11

Polecam bardzo ważny załącznik. Już pierwsza minuta zachęci Cię do dalszego oglądania:

Dodaj komentarz