Don't be afraid to follow Him!

A scribe approached and said to him, “Teacher, I will follow you wherever you go.” Jesus answered him, “Foxes have dens and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest his head.” Another of his disciples said to him, “Lord, let me go first and bury my father.” But Jesus answered him, “Follow me, and let the dead bury their dead.” MT 8:19-22

Read more

Porzuć schematy tego świata

A przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: «Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz». Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory, a ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca». Lecz Jezus mu odpowiedział: «Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!» Mt 8, 19-22

Czytaj dalej

Freedom

For freedom Christ set us free; so stand firm and do not submit again to the yoke of slavery. For you were called for freedom, brothers and sisters. But do not use this freedom as an opportunity for the flesh; rather, serve one another through love. For the whole law is fulfilled in one statement, namely,You shall love your neighbor as yourself. But if you go on biting and devouring one another, beware that you are not consumed by one another. I say, then: live by the Spirit and you will certainly not gratify the desire of the flesh. GAL 5:1, 13-16

Read more

Wolność

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ga 5, 1. 13-16

Czytaj dalej

God help me

The centurion said in reply,“Lord, I am not worthy to have you enter under my roof; only say the word and my servant will be healed. When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, “Amen, I say to you, in no one in Israel have I found such faith. And Jesus said to the centurion, “You may go; as you have believed, let it be done for you.” And at that very hour [his] servant was healed. Jesus entered the house of Peter, and saw his mother-in-law lying in bed with a fever.He touched her hand, the fever left her, and she rose and waited on him. When it was evening, they brought him many who were possessed by demons, and he drove out the spirits by a wordand cured all the sick, to fulfill what had been said by Isaiah the prophet: “He took away our infirmities and bore our diseases.” MT 8:8. 10. 13-17

Read more