Love God! Love people!

One of the scribes came to Jesus and asked him, “Which is the first of all the commandments?” Jesus replied, “The first is this: Hear, O Israel! The Lord our God is Lord alone! You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind,  and with all your strength. The second is this: You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these.” MK 12:28-31

Read more

Kochaj i czyń co chcesz

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych». Mk 12, 28b-31

Czytaj dalej

My dear child!

Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of Goda for the promise of life in Christ Jesus, to Timothy, my dear child: grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Thanksgiving. I am grateful to God, whom I worship with a clear conscience as my ancestors did, as I remember you constantly in my prayers, night and day. For this reason, I remind you to stir into flame the gift of God that you have through the imposition of my hands. For God did not give us a spirit of cowardice but rather of power and love and self-control. So do not be ashamed of your testimony to our Lord,nor of me, a prisoner for his sake; but bear your share of hardship for the gospel with the strength that comes from God. 1 Timothy 1:1-3. 6-8

Read more

List do wszystkich dzieci

Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, posłany dla głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana! Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy nieustannie cię wspominam w moich modlitwach w nocy i we dnie. Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie od nałożenia moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą! 1 Tm 1, 1-3. 6-8

Czytaj dalej