Mama żyjących

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Dokonało się!» I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. J 19, 25-34

Podejdź dzisiaj bardzo świadomie pod krzyż. Spójrz na Jezusa jak św. Jan. I zobacz, jak bardzo zostałeś obdarowany. Otrzymałeś najwspanialszą Mamę. Przyjmij Ją do swego serca. Wczoraj usłyszałeś, że Trójca Święta pragnie uczynić sobie w Tobie mieszkanie. Dzisiaj sam Chrystus prosi Cię, abyś przyjął Jego Mamę. Twoje serce może być mieszkaniem dla żywego Boga i najlepszej z mam.

Patrz dalej na Twego Pana i Zbawiciela, który pozwala przebić sobie bok, z którego wypływa na Ciebie Najświętsza Krew Jezusa i woda. Już tyle razy zostałeś obmyty z grzechów i ochroniony poprzez tą Najświętszą Krew Zbawiciela. Wejdź w głębokie dziękczynienie pod krzyżem świętym. Uwielbiaj swego Pana zranionego z miłości do Ciebie.

Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: «Gdzie jesteś?» On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się». Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?» Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem». Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?» Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam».

Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę». Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Rdz 3, 9-15. 20

Pierwsza Ewa podała grzeszny owoc. Maryja – Mama prawdziwie żyjących podaje najpiękniejsze owoce Jej Syna, Boga Ojca i Ducha Świętego. Kto jest przy Niej, ten nie jest nagi i nie daje się łatwo zwieść niewidzialnemu nieprzyjacielowi. Dzieci Maryi są w sposób szczególny chronione. Maryja rodzi swoje dzieci do życia z Ducha Świętego. Ona stale przedstawia swoich uczniów Bogu i wstawia się za nimi w wieczności. Ona trwa na modlitwie i wyprasza wciąż nowe cuda w sercach ludzkich.

Gdy Jezus został wzięty do nieba, apostołowie wrócili do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną, która jest blisko Jeruzalem, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi Jego. Dz 1, 12-14

Ci którzy trwają na modlitwie z Maryją, są jednomyślni. Wszyscy pragną chwały Bożej i nie ma wśród nich pysznych podziałów i porównywań. Maryja chroni ich przed demonem pragnącym rozbić jedność. Kto pragnie prawdziwej jedności, niech przyjdzie do Maryi, a Ona wyprosi tą łaskę każdej rodzinie, parafii, wspólnocie, ojczyźnie i światu.

Pan zapisuje w księdze ludów: «Oni się tam narodzili».
I tańcząc, śpiewać będą:
«Wszystkie moje źródła są w tobie». Ps 87, 6-7

Oni się tam narodzili… Patrząc na Traktat św. Ludwika o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, mogę powiedzieć, że coraz więcej wiernych serc Jezusowi rodzi Maryja. Tak wielu zawierza się teraz Bogu przez Niepokalane Serce Maryi. Kto oddał się Mamie, ten wie, jakie cuda Ona wyprasza.

Trójco Święta, Boże, kochany Tatusiu, Synu Boży, Duchu Święty, dziękuję za kochaną Mamę, przez której Niepokalane Serce mogę zbliżać się z wiarą do Bożego Oblicza.
Maryjo, Matko Kościoła, Tobie oddaję całego siebie i wszystkich ludzi począwszy od swojej rodziny, parafii, każdej wspólnoty i ojczyzny. Prowadź nas Mamo, abyśmy nie byli nadzy i zwiedzeni przez nieprzyjaciela.
Św. Józefie, proszę przytul dzisiaj w niebie Maryję ode mnie i wszystkich Jej dzieci.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz